ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА НА ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ

Общи условия на

”Групама Застраховане” ЕАД, EIK 131421443 и „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 131272330 за достъп и ползване на Клиентски портал “My Groupama” през www.online.groupama.bg

Моля прочетете настоящите Условия за използване, преди да използвате Клиентския портал /Портала/ на „Групама Застраховане” ЕАД/„Групама Животозастраховане“ ЕАД. Същите са публикувани на интернет страницата на „Групама Застраховане” ЕАД/„Групама Животозастраховане“ ЕАД – www.groupama.bg.

Тези Условия за достъп и ползване на Портала, уреждат взаимоотношенията между ”Групама Застраховане” ЕАД, „Групама Животозастраховане“ ЕАД (наричани заедно по-долу за краткост Групама или Застраховател) и ползватели на застрахователни услуги (Ползвател/и) при и по повод достъп до Клиентския Портал и/или използване на услуги и съдържание. Тези общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Клиент на услугите на Портала и „Групама Застраховане” ЕАД/„Групама Животозастраховане“ ЕАД. Клиентите получават правото да използват услугите на Портала www.online.groupama.bg, единствено за лични/нетърговски цели.

“Групама Застраховане“ ЕАД, ЕИК 131421443, с адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, п.к. 1124, бул.

„Цариградско шосе“ № 47А, Блок В, ет. 3, тел. 0700 123 32, ел. поща: info@groupama.bg, интернет страница: www.groupama.bg.

„Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330, с адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, п.к. 1124, бул.

„Цариградско шосе“ № 47А, Блок В, ет. 3, тел. 0700 123 32, ел. поща: info@groupama.bg, интернет страница: www.groupama.bg

Потребител на услугите на Портала може да бъде физическо или юридическо лице /чрез неговия законен/договорен представител или техен пълномощник/, което чрез предоставена функционалност на www.online.groupama.bg , заявява своето желание за регистрация и създаване на персонален профил за свои потребности от дистанционно обслужване. Потребител на услугите на Портала може да бъде и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и физическо или юридическо лице, което проявява интерес да се възползва от услугите, предоставяни от Застрахователите във връзка с предмета им на дейност.

С поставяне на отметка срещу текст „Запознат съм и приемам Общите условия за Клиентския портал“ на „Групама Застраховане“ ЕАД/„ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД за достъп и ползване на Клиентски портал през www.online.groupama.bg, Потребителят декларира, че се е запознал с настоящия документ и с това, той приема изцяло Условията.

С регистрацията в Портала, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички бъдещи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Само Потребители, извършили валидна регистрация в Портала, могат да ползват услугите, предоставени чрез него. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги, могат да се отправят към Групама на имейл: online@groupama.bg Регистрацията в Клиентски портал е напълно безплатна и не изисква допълнителна такса. Съдържанието на Клиентски портал е обект на интелектуална собственост на Групама, освен ако е посочено друго. Всяко копиране, разпространение и/или осъществяване на други правни и фактически действия относно съдържанието на портала без съгласието на Застрахователите е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции.

Клиентски портал “My Groupama” (Портала) - интернет портал на Застрахователите, предоставящ обслужване на клиенти от разстояние, достъпен на URL/WEB адрес www.online.groupama.bg

Услуга през Портала - всяка услуга, предоставяна от Групама на Ползватели на застрахователни услуги чрез Клиентски портал.

Клиент/Потребител на услугите на Портала по смисъла на настоящите условия биват Ползватели, които се регистрират на интернет страницата за достъп и ползване на Клиентския портал на Застрахователите и го достъпват чрез потребителско име и парола.

Потребителско име - избрана уникална комбинация от букви, цифри или букви и цифри, посредством която Клиентът се индивидуализира в Портала на интернет страницата.

Парола - избрана уникална комбинация от букви и цифри и специални символи, която заедно с потребителското име индивидуализира Клиента в Портала.

Персонален ПИН код - избрана уникална комбинация от букви и цифри и специални символи, която заедно с потребителското име индивидуализира Клиента.

Уебсайт - обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

Виртуален ПОС терминал - начин на приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти по Интернет чрез уеб сайт, без физическото присъствие на картата. Транзакциите с банкова карта се осъществяват в съответствие с програмите за сигурност на MasterCard и VISA, съответно с наименования „MasterCard SecureCode” и “Verified by VISA”.

Съдържание на Портала - всякакъв вид информация, изображения, материали, игри и други подобни, достъпни на Портала и чрез Услугите през Портала.

Достъпът до Портала се осъществява на адрес www.online.groupama.bg

За целите на създаването на потребителски профил и успешна регистрация в Клиентския портал е необходимо Клиентът да въведе лична информация, както и информация за номер на негов активен договор/застрахователна полица със Застрахователя.

Не е възможно осъществяването на втора регистрация с един и същ имейл или един и същ номер на активна полица.

След успешна регистрация Клиентът получава имейл за потвърждение на регистрацията.

Услуги и справочна информация, достъпни към този момент след регистрация в Клиентския портал са:

  • Плащане на поредна вноска за дължима застрахователна премия по застраховка, сключена с „Групама Застраховане“ ЕАД.
  • Информация по полица или здравен сертификат.
  • Справка за статус на претенции по застрахователни продукти на „Групама Застраховане“ ЕАД.
  • Здравна справочна информация и връзка с външни платформи за запазване на часове за преглед /само за Потребители със здравна застраховка в „Групама Застраховане“ ЕАД /.

Предоставяните услуги в Портала се допълват периодично от Застрахователите по тяхна преценка.

Групама не носи отговорност за грешно или недобросъвестно въведени от Потребителя данни.

Групама не носи отговорност за грешки, извършени по време на плащане, поради некоректно попълнени от Клиента данни.

Групама запазва правото си едностранно да променя настоящите условия, както и структурата на Клиентския портал, като изменените Условия се публикуват на адрес www.online.groupama.bg и влизат в сила от датата посочена в тях.

Групама се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена, пароли и друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативната разпоредба.

Групама има право при надлежно отправено искане на компетентен орган да предостави съответната информация, отнасяща се за Клиента.

Групама има право по всяко време, без предупреждение да блокира достъпа на Клиент/Потребител до услугите на Клиентския портал “My Groupama” при следните случаи:

  • Потребителят разпространява, посредством използване на Портала, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения.
  • Потребителят с действията си накърнява доброто име на Застрахователите и/или трети лица, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
  • Се установи, че трето лице е придобило неправомерно достъп до Портала посредством парола и потребителско име на Потребителя и/или третото лице неправомерно е ползвало данни за регистрация.

Клиентът отговаря за всички свои действия в Портала след въвеждането на данните за Вход.

Клиентът се задължава да подава вярна информация за своите лични данни във връзка със създаването на потребителски профил в Портала.

Клиентът няма право да предоставя потребителското си име и парола за достъп до Портала на трети лица.

Клиентът няма право да се регистрира в Портала или да заяви допълнителни услуги от чуждо име, както и да използва лични данни, които не са негови.

Клиентът се задължава да не използва откраднати и фалшиви дебитни или кредитни карти, а в случай че използва такава карта, носи наказателна отговорност за действията си.

Уведомление за поверителност за потребителите на Клиентски портал „My Groupama“ се намира https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy.

Клиентът се съгласява, че настоящите Условия се отнасят единствено до достъпа и използването на Клиентския портал „My Groupama“ на www.online.groupama.bg.

За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Условия на „Групама Застраховане” ЕАД/„Групама Животозастраховане“ ЕАД за достъп и ползване на Клиентски портал „My Groupama“ са приети със Заповед № З - 39/ 08.07.2022 г. и Заповед № Ж – 23/ 08.07.2022 г. и влизат в сила от същата дата. Последно изменени на 08.07.2022 г.

Моля, изчакайте!