УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА НА ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Обща информация за Застрахователя:

  “Групама Застраховане” ЕАД

  Основна дейност: Застраховане

  ЕИК: 131421443

  Адрес: гр София, ПК 1124,

  бул.”Цариградско шосе” № 47А, БЛ. В, ЕТ. 3

  Телефон: +359 2 902 48 13

  E-mail: office@groupama.bg

  Интернет страница: www.groupama.bg

 • Надзорен орган:

  Комисия за финансов надзор (КФН)

  Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Будапеща" 16

  Телефон: централа: 02/ 94 04 999; Факс: 02/ 829 43 24

  Е-mail: bg_fsc@fsc.bg

 • За подаване на жалби и документи:

  Е-mail: delovodstvo@fsc.bg

  Интернет страница: www.fsc.bg

 • Спомагателни органи:

  Гаранционен фонд (ГФ)

  Адрес: гр. София, ПК 1000, ул."Граф Игнатиев" 2, ет. 4

  Телефон: централа: 02/ 980 30 49 02, 02/ 980 66 72, Факс: 02/ 980 30 48

  Е-mail: GF@insfund-bg.org

  Интернет страница: www.guaranteefund.bg

 • Национално Бюро на Българските Автомобилни Застраховтели (НББАЗ):

  Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 2, ет. 2

  Tелефон:(02) 981 11 03 , Факс: (02) 981 10 73

  E-mail: ins@nbbaz.bg

  Интернет страница: www.nbbaz.bg

Обща информация за договора

 • Минимален срок на договора - съгласно Общите условия на всеки продукт, като приложимите закони са
 • Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Кодекс за застраховането (КЗ), Търговски закон (ТЗ) и др.;
 • Застрахователните услуги се предоставят на български език;
 • За комуникация по време на действие на договора се използва български език;
 • Приложимо право – българското, приложим закон – българският, компетентна юрисцикция – териториално компетентни са органите на българската съдебна система

Право на отказ от сключен застрахователен договор

Чл. 12. от Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР)

„...Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от: 1. датата на сключване на договора; 2. деня, в който потребителят получи условията на договора и информацията по чл. 10, ал. 1 и 2, когато това става след сключване на договора.” При упражняване на правото си на отказ от сключения договор по чл. 12, ал. 1 или 2 от ЗПУФР, потребителят заплаща в 7-дневен срок на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД сума в размер на пропорционална част от заплатената от него премия в процентно съотношение на времето, за което е предоставено покритие по застрахователен риск. При неупражняване на правото на отказ на потребителя в посочения срок, договорът остава в сила за посочения в него срок. Потребителят може да прекрати договора предсрочно. Правото на отказ може да бъде упражнено, чрез изпращане на Уведомление до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, на e-mail: office@groupama.bg или на адреса на управление на дружеството. При възникнали спорове потребителите могат да се обръщат към помирителните комисии по Закона за защита на потребителите.

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР)Уведомление за отказ от застрахователен договор

Обща информация

Цената на застрахователните продукти се изчислява посредством тарифния калкулатор към всеки продукт. В калкулираната цена са включени всички данъци и/или разходи свързани със сключването на договора.

Предоставената информация е валидна за срок от 24 часа.

Начин на плащане и изпълнение на услугата:

 • наложен платеж при доставка
 • по банков път
 • виртуален ПОС терминал (с банкова карта или ДСК Директ).

Пакет "Соло" - Гражданска отговорност на автомобилистите

Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, при която Застрахователят се задължава да покрие отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица вреди във връзка с управлението на МПС до предвидените в Кодекса за Застраховане лимити.

Преддоговорна информация по застраховка ГО на автомобилиститеОбщи условия по застраховка "Авто Асистанс"

Доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“, осигурява застрахователно покритие на водача и/или на всички пътници.

Общи условия по застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”

Каско "Престиж"

Доброволна застраховка Каско „Престиж“ е имуществена застраховка, покриваща пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, съгласно покритията в избраната клауза.

 • Осигурява оптимална застрахователна защита на МПС, дава богати възможности за избор на рискови покрития и в максимална степен обезщетява реалните загуби на собственика на моторно превозно средство.
Общи условия по застраховка Каско „Престиж”

Каско "Комфорт"

Доброволна застраховка Каско „Комфорт“ е имуществена застраховка, покриваща пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, съгласно покритията и избрания лимит.

 • Иновативен продукт с акцент върху застраховането на масово използваните МПС - над 10 години от датата на производство, при максимално ниска цена.
Общи условия по застраховка Каско „Комфорт”

Застраховка за пътуване в чужбина: "Помощ при пътуване"

Застраховка „Помощ при пътуване“ осигурява застрахователна защита за физически лица – български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина с цел работа, обучение, туризъм или спорт, до уговорено в полицата застрахователно покритие и застрахователна сума (лимит на отговорност).

Богат избор на застрахователи рискове, обособени в три покрития;

24/7 съдействие на български език от асистираща компания Глобъл сървисис България ( GSBHelp тел. +359 2 850 89 89)

Общи условия по застраховка „Помощ при пътуване“Общи условия по застраховка „Отмяна на пътуване“

Имуществена застраховка "Любим дом"

Застраховката предлага максимална защита на дома, обзавеждането в него и членовете на домакинството с богат набор от над 15 покрити риска.

Общи условия по застраховка „Любим Дом“

Имуществена застраховка "Любим дом Стандарт"

Застраховка "Любим дом Стандарт" предлага над 15 покрити риска за жилища (апартамент или къща), предназначени за живеене и обитавани постоянно.

Общи условия по застраховка „Любим дом Стандарт“
Моля, изчакайте!